Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dchr

Department of Human Resources
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DC Department of Human Resources services for Vietnamese speakers.


Tên cơ quan: Sở Nhân Lực DC

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của Sở Nhân Lực DC (DCHR) là để tăng cường hiệu quả của cá nhân và tổ chức, giúp chính quyền DC thu hút, phát triển và duy trì một lực lượng lao động đa dạng và có trình độ cao.

Các chương trình cốt lõi/Mô tả tổ chức: DCHR bao gồm các bộ phận sau đây:

Văn phòng Giám đốc - Quản lý điều hành và tuyển dụng; định hướng chính sách, lập kế hoạch chiến lược và tài chính, quan hệ công chúng, quản lý tài nguyên, hỗ trợ cho DCHR và tư vấn cho thị trưởng, ban tham mưu của thị trưởng về các vấn đề nhân lực. Điều khiển và phổ biến công việc và phối hợp các hoạt động để đảm bảo đạt các mục tiêu và mục tiêu của cơ quan.

Phòng Chính sách và Nhân sự - Chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, xây dựng, phát triển và phân phối nhiều loại văn bản pháp luật, quy định và thủ tục liên quan đến chương trình quản lý nhân viên chính quyền DC.

Phòng Phát triển lực lượng lao động - Đào tạo, lập kế hoạch lực lượng lao động và các chương trình phát triển tổ chức và hoạt động làm tăng kiến thức, kỹ năng và năng lực của nhân viên chính quyền DC, để họ có thể cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao nhất và hiệu quả nhất cho DC. Phòng này gồm các Khối sau đây: Kế hoạch và Điều hành Chương trình, Kế hoạch cho các Chương trình Đặc biệt và Lực lượng Lao động.

Phòng Phúc lợi và nghỉ hưu - Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ của chương trình và chính sách phúc lợi đối với 32.000 nhân viên và người về hưu đủ điều kiện của DC. Trách nhiệm này bao gồm quản lý kế hoạch, ký kết hợp đồng và thông tin liên lạc của tất cả các chương trình sức khỏe, tự nguyện và hưu trí.

Phòng Lương bổng và phân loại - Quản lý, phân loại, theo dõi lương bổng của các vị trí trong chính quyền DC và trợ giúp các cơ quan chính quyền DC trong việc đánh giá thành tích nhân viên. Thiết lập cách phân loại và mô tả chính thức, thiết kế và thực hiện thang lương, và soạn các chính sách quản lý phân loại/lương bổng/hiệu quả, thủ tục và quy định. Cung cấp tư vấn chuyên nghiệp cho các cơ quan chính quyền DC trong các lĩnh vực phân loại, lương bổng toàn bộ, quản lý cách trả lương, trả công tương xứng, bồi thường và các chính sách phân loại, hệ thống quản lý hiệu quả, Các vấn đề liên quan đến Luật FLSA, tuyển dụng/giữ lại người.

Phòng Tư vấn Pháp luật - Trợ giúp pháp lý cho Sở Nhân Sự, cơ quan quản lý chương trình quản lý nguồn nhân lực cho các cơ quan cấp dưới, để đảm bảo rằng chính quyền DC sẽ thu hút, phát triển và giữ lại lực lượng lao động đa dạng có trình độ tốt. Văn phòng Phòng này cũng tư vấn cho Giám đốc và cơ quan quản lý, nhà quản lý và nhân viên về nhiều vấn đề pháp lý phức tạp để hoàn thành sứ mệnh của DCHR.

Ủy ban phụ trách nghỉ hưu và trợ cấp cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa – Ủy ban này quyết định tất cả các trường hợp nghỉ hưu và trợ cấp cho thân nhân sống sót. Tổ chức các buồi điều trần và hội họp cho các trường hợp nêu trên và các vấn đề trợ cấp khác liên quan đến các thành viên của Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa DC , mật vụ Mỹ, Phòng Cảnh sát mặc đồng phục và cảnh sát các công viên Mỹ.

 

Dịch vụ: DCHR cung cấp các dịch vụ sau cho nhân viên:

  • Phúc lợi
  • Nghỉ hưu
  • Phân loại
  • Phát triển và quản lý chính sách.
  • Các khóa học miễn phí cho cư dân DC bao gồm lớp chỉ cách soạn bản resume và kỹ năng phỏng vấn xin việc.                            

Dịch vụ phiên dịch: Nếu bạn có thắc mắc về Sở Nhân lực DC, bạn có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại số (202) 442-9700. Khi bạn gọi điện thoại hoặc đến văn phòng, nhân viên của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu với bạn với một phiên dịch viên trực tiếp để chúng tôi giúp bạn.

Địa chỉ liên lạc:   

DC Department of Human Resources
1015 Half Street, SE
9th Floor
Washington, DC 20003
Phone: (202) 442-9700